ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΧΩΡΟΙ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΥΠΟΙ ΧΩΡΩΝ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΧΩΡΩΝ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ