ΕΙΣΑΓΩΓΗ


Προκειμένου να εκμεταλλευτούμε πλήρως τις δυνατότητες οι οποίες παρέχονται από μια υπηρεσία τηλεκπαίδευσης είναι απαραίτητο να διερευνηθεί και η ανάπτυξη ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης η οποία θα παρέχεται είτε συμπληρωματικά ως προς τη σύγχρονη τηλεκπαίδευση είτε αυτόνομα. Η ασύγχρονη μορφή τηλεκπαίδευσης είναι αυτή η οποία άρει τους χωροχρονικούς περιορισμούς οι οποίοι τίθενται από την παραδοσιακή μορφή εκπαίδευσης με αποτέλεσμα να αποτελεί την πλέον δημοφιλή μορφή τηλεκπαίδευσης.Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ανάλογα με τις δυνατότητες και το επίπεδο πολυπλοκότητας της υπηρεσίας. Μία πρώτη κατηγοριοποίηση περιλαμβάνει τρείς κατηγορίες:

Στατική παρουσίαση στο διαδίκτυο εκπαιδευτικού υλικού.

Διάθεση στο διαδίκτυο διαλέξεων/παρουσιάσεων μέσω ψηφιοποιημένου οπτικοακουστικού υλικού.

Δημιουργία και διάθεση ολοκληρωμένων μαθημάτων (online εγγραφή, διάθεση εκπαιδευτικού υλικού, εκπόνηση εργασιών, ασύγχρονη επικοινωνία, αξιολόγηση-εξέταση, κ.λ.π.) μέσω διαδικτύου.

 

Πλατφόρμες Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης


Αυτή τη στιγμή, υπάρχουν διαθέσιμες πολλές εμπορικές εφαρμογές και πλατφορμες παροχής υπηρεσιών ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Πολλές από αυτές προσφέρουν ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον παροχής τηλεκπαίδευσης, ενώ άλλες καλύπτουν ορισμένες μόνο πτυχές της όλης διαδικασίας. Αναγνωρίζοντας την ανάγκη ενσωμάτωσης της νέας αυτής μορφής εκπαίδευσης στις δραστηριότητες των εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας, θεωρήθηκε σκόπιμη η διερεύνηση των λύσεων οι οποίες είναι διαθέσιμες για την υλοποίηση και παροχή μιας τέτοιας υπηρεσίας.

Στα πλαίσια της μελέτης αυτής, προχωρήσαμε στη δοκιμή διαφόρων εμπορικών εφαρμογών για την παροχή υπηρεσίας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.
Πιο συγκεκριμένα, σε πρώτη φάση, δοκιμάσθηκαν υπό το πρίσμα πολλαπλών κριτηρίων (π.χ. λειτουργικότητα που προσφέρουν στα πλαίσια των αναγκών των Ελληνικών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κόστος προμήθειας, ευκολία εγκατάστασης, εκμάθησης και χρήσης, συμβατότητα με πρότυπα, συμβατότητα και δυνατότητα συνεργασίας με άλλα προϊόντα λογισμικού, κ.λ.π.) ορισμένα εμπορικά προϊόντα τα οποία λειτουργούν ως πλατφόρμες δημιουργίας και παροχής υπηρεσίας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Η επιλογή των προϊόντων τα οποία δοκιμάσθηκαν πραγματοποιήθηκε κατόπιν διεξαγωγής έρευνας αγοράς και μελέτης των συμπερασμάτων σχετικών συγκριτικών ερευνών.

Με βάση την εμπειρία η οποία αποκτήθηκε από τη φάση της δοκιμής των προϊόντων αυτών, καθώς επίσης και από την έρευνα αγοράς και τη μελέτη σχετικών συγκριτικών ερευνών, παραθέτουμε στη συνέχεια μία παρουσίαση διαφόρων προϊόντων τηλεκπαίδευσης. Η παρουσίαση των προϊόντων πραγματοποιείται βάση ομαδοποίησης των λειτουργικών απαιτήσεων και των χαρακτηριστικών που έχουν τα προϊόντα τηλεκπαίδευσης.

Θα πρέπει να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης (τα επίπεδα αυτά αφορούν γενικά την υπηρεσία τηλεκπαίδευσης, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για σύγχρονη ή ασύγχρονη) τα οποία μπορεί να παρέχει κάποιος, ανάλογα με τις ανάγκες του, τις δραστηριότητές του και το αντίστοιχο κανονιστικό και νομικό πλαίσιο:

Υπηρεσία παροχής υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού στα πλαίσια ενός παραδοσιακού μαθήματος.

Υπηρεσία παροχής υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού και νέων τρόπων επικοινωνίας μεταξύ μαθητών και καθηγητή ή μαθητών μεταξύ τους για ανταλλαγή απόψεων, επίλυση αποριών και ενημέρωση στα πλαίσια ενός παραδοσιακού μαθήματος.

Υπηρεσία παροχής μαθημάτων υβριδικής μορφής, στα οποία οι μαθητές παρακολουθούν με τον παραδοσιακό τρόπο τα μαθήματα, ενώ δίνεται και δυνατότητα παρακολούθησης μαγνητοσκοπημένων μαθημάτων και παροχής υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού εξ αποστάσεως.

Υπηρεσία διεξαγωγής παρουσιάσεων και περιορισμένου αριθμού διαλέξεων με σύγχρονο τρόπο, στα πλαίσια κατανεμημένων γεωγραφικά αιθουσών, οι οποίες ενοποιούνται σε μία εικονική αίθουσα.

Υπηρεσία παροχής αμιγώς on-line μαθημάτων με ασύγχρονο τρόπο.

Υπηρεσία παροχής δια βίου κατάρτισης και εκπαίδευσης εργαζομένων ή ανέργων.

Σε μια δεύτερη φάση, και εφόσον θα έχει μέσα από τη φάση δοκιμών αποκτηθεί σχετική εμπειρία, αναφορικά με τις δυνατότητες και τη λειτουργικότητα των διαφόρων προϊόντων παροχής υπηρεσίας τηλεκπαίδευσης, θα διερευνηθεί η σκοπιμότητα και δυνατότητα ανάπτυξης κάποιας πλατφόρμας παροχής ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, η οποία να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ελληνικών ανώτατων ιδρυμάτων και να καλύπτει αδυναμίες και παραλείψεις ήδη υπαρχόντων εμπορικών προϊόντων.