ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ


Η πληθώρα προϊόντων τηλεκπαίδευσης παρέχει τη δυνατότητα επιλογής ανάλογα με τις συγκεκριμένες ανάγκες στις οποίες θα πρέπει να ανταποκριθεί για την παροχή υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης. Πέρα από την ικανοποίηση των λειτουργικών απαιτήσεων της υπηρεσίας τηλεκπαίδευσης, υπάρχουν στην πράξη και διάφοροι άλλοι παράγοντες και περιορισμοί οι οποίοι θα πρέπει να ικανοποιούνται προκειμένου να ληφθεί η απόφαση υιοθέτησης κάποιας πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, θέματα όπως το κόστος λειτουργίας και συντήρησης της υπηρεσίας ή των πόρων που αυτή απαιτεί για την ικανοποιητική και αποδοτική λειτουργία της θα πρέπει να συνεκτιμηθούν.

Όσον αφορά πιο συγκεκριμένα το χώρο των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, τα θέματα κόστους αποτελούν σημαντικό περιορισμό κατά την επιλογή μιας λύσης τηλεκπαίδευσης. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι αν για την υιοθέτηση ενός προϊόντος τηλεκπαίδευσης απαιτείται πέρα από κάποιο αρχικό κόστος κτήσης του προϊόντος, επιπλέον κόστος συγκεκριμένου αριθμού αδειών (licences) χρήσης του προϊόντος ή/και ετήσια συνδρομή ανανέωσης χρήσης, ενδεχομένως το τελικό κόστος να είναι απαγορευτικό. Παράλληλα θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι είναι πολύ πιθανόν οι υπάρχουσες πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης να μην ανταποκρίνονται επακριβώς στις ανάγκες των ελληνικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Επομένως, αν κάποιο προϊόν παρείχε δυνατότητα προσαρμογής του σε συγκεκριμένες ανάγκες και απαιτήσεις, θα παρουσίαζε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, δεδομένου ότι στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα υπάρχουν ερευνητικές ομάδες οι οποίες ασχολούνται ενεργά με το χώρο της τηλεκπαίδευσης και οι οποίες θα μπορούσαν να αναλάβουν το έργο της προσαρμογής αυτής.

Τα προϊόντα εκείνα τα οποία παρουσιάζουν το πλεόν ελκυστικό κόστος (δωρεάν) ενώ παράλληλα παρέχουν δυνατότητα προσαρμογής τους είναι εκείνα τα οποία έχουν αναπτυχθεί με βάση τις αρχές του open source.

Ως εναλλακτική λύση της υιοθέτησης κάποιας έτοιμης πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης αποτελεί η ανάπτυξη μίας τέτοιας πλατφόρμας εξ αρχής από τα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ένα τέτοιο εγχείρημα δεν είναι απλό, δεδομένου ότι θα πρέπει να συντονιστούν ομάδες από διαφορετικά ιδρύματα και να διαθέσουν αρκετούς ανθρωπομήνες προκειμένου να αναπτύξουν μία ολοκληρωμένη λύση. Προκειμένου να μην ανακαλυφθεί εκ νέου ο τροχός στο χώρο της τηλεκπαίδευσης, ενδεχομένως η λύση της προσαρμογής κάποιας έτοιμης πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης στις ανάγκες των ελληνικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων αποτελεί ίσως την πιο αποδοτική επιλογή.