Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΥΠΕΠΘ.

Εντάσσεται στο Επιχειρισιακό Πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας στο πλαίσιο του Γ' ΚΠΣ.
Αποτελεί φυσική συνέχεια του έργου "Διαπανεπιστημιακό Δίκτυο ΑΤΜ για τηλεκπαίδευση και τηλεϊατρική" και ανάδοχος του έργου είναι το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Συνάντηση για Προγραμμα 7 στο ΥΠΕΠΘ 18-10-2002

Ημερίδα διάχυσης των αποτελεσμάτων - 22/04/2002

Κείμενα και Σύνδεσμοι σχετικοί με e-learning